תקנון אתר

להלן מדיניות הפרטיות באתר הבית של ״כיבודים״ שכתובתו www.cibudim.lehamim.co.il (להלן: ״האתר״ ו/או ״כיבודים״) של “מאפיית לחמים- מאפיה ואספרסו בר בע”מ”, ח.פ. 513241216 (להלן: “כיבודים- מאפיית לחמים” או ״החברה״).

א. כללי

 1. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לכיבודים על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי כיבודים במסגרת השימוש באתר.
  השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.
 2.  האתר הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לבנות רשימת מגשי אירוח המיוצרים ע”י “כיבודים” מגשי האירוח של מאפיית לחמים.
 3. ביצוע פעולות באתר כיבודים ,על ידכם, מאשר כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין מאפיית לחמים ולכך שתהליך שליחת הרשימה / מילוי פרטים אישיים באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. כיבודים- מאפיית לחמים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפיה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים רשימות באתר, לקרוא את התקנון.
 5. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 6. כיבודים- מאפיית לחמים, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 7. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. שעות הפעילות באתר:

 1. שליחת רשימה באתר, אפשרית 24 שעות ביממה. מענה לרשימה יבוצע על ידי יועץ אירוח, בהתאם לשעות העבודה במשרד. לא יינתן מענה בשבתות ובמועדי ישראל, או במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
 2. הזמנות יבוצעו בהתראה של 24 שעות לפחות ואחרי שיקבלו אישור מיועץ אירוח. מילוי רשימה באתר אינה אישור להזמנה קיימת. קבלת רשימות מהיום למחר עד השעה 16:00
 3. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:  א’ – ה’ 17:00 – 08:00   ו’ וערבי חג בין השעות 8.00-13.00
 4. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מאפיית לחמים.

ג. המוצרים המוצעים באתר:

 1. כיבודים- מאפיית לחמים רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר ייקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של כיבודים- מאפיית לחמים. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את המותג.
 3. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי כיבודים- מאפיית לחמים, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום שליחת הרשימה על ידכם תחויבו במעמד הרכישה לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 5. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.
 6. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ד. תשלום ותנאי הזמנה:

 1. התשלום אינו מתבצע באתר , אלא רק לאחר שיחה עם יועץ אירוח שקיבל ואישר את הרשימה.
 2. כיבודים- מאפיית לחמים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרך ההתנהלות לרבות התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 3. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 4. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 5. הרשימה שתישלח ליועצי האירוח אינה ההזמנה הסופית. בסיום שיחת הטלפון יישלח סיכום הזמנה עם פרטי החיוב ומועד האספקה.
 6. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 7. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.
 8. כיבודים- מאפיית לחמים יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 9. שירות לקוחות :פנייה לשירות הלקוחות של כיבודים- מאפיית לחמים תיעשה באמצעות כפתור “צור קשר”, טלפון המשרד 03-5618111 שלוחה 1 , פנייה בכתב או בע”פ אל מול יועץ אירוח / שירות הלקוחות.

ה. מחירים מיוחדים והטבות באתר:

 1. מעת לעת יוצעו מוצרים באתר במחירים מיוחדים וזאת במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. המבצעים המוצעים באתר, הנם במסגרת האתר בלבד, ואינם קשורים ליתר מבצעי / מחירי המותג.
 3. כיבודים- מאפיית לחמים לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת אחרת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את כיבודים באופן גורף להזמנות טלפוניות או בכל דרך אחרת שאינה באתר.
 4. במידה ויוחלט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין. בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

ו. אחריות הזמנה:

 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת מספר הטלפון להתקשרות, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 2. אתר כיבודים- מאפיית לחמים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר כיבודים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 3. אתר כיבודים לא יהא אחראי, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 4. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה , כיבודים לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

ז. אבטחת מידע פרטיות :

 1. אתר כיבודים-מאפיית לחמים מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. כיבודים עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
  3. (א) “מידע אקטיבי” – מידע (כגון: שם, כתובת, מספר תעודת זהות, דוא”ל, טלפון וכו’) הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון הרשמה, מילוי רשימה, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו”ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן כיבודים תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

  3. (ב) “מידע פאסיבי” – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד . לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס (“Cookies”).  תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו”ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

 4. כיבודים רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי ועשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו”ב בעת הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות כיבודים ו/או במסגרת מילוי רשימה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר לכיבודים להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידינו וכן מאשר המשתמש כי נוכל לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו”ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם
 5. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, כיבודים אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
 6. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל).
 7. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
 8.  במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך בכתב לכיבודים- מאפיית לחמים office@lehamim.com או דרך שליחת דואר רשום “מאפיית לחמים, החשמונאים 103 ת”א” בהתאם להוראות כל דין.

ח. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר  לרבות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לכיבודים- מאפיית לחמים.
 2. זכויות הקניין הרוחני של כיבודים- מאפיית לחמים כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. אתר כיבודים שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי כיבודים- מאפיית לחמים המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם “מאפיית לחמים” ו/או “כיבודים”, שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לכיבודיםמאפיית לחמים ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר לחמים, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מכיבודים- מאפיית לחמים מראש ובכתב.

ט. סמכות שיפוט :

 1. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית
  הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

י. הודעות:

 1. כל הודעה שתשלח ע”י כיבודים למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.
 2. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי כיבודים, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים למאפיית לחמים או מי מטעמה שירותים.
 3. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר כיבודים- מאפיית לחמים נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו        03-5618111, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר.